Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Riverflow aan de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Riverflow sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Riverflow niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Auteursrecht
Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, verzoeken wij contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien.

Niets op deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of her publicatie kunt u contact opnemen.